0

کارتن دایکاتی

به نوعی از کارتن که شکل عادی ندارد کارتن دایکاتی می گویند. برای تولید این نوع از کارتن از دستگاه دایکات استفاده می شود. یک قالب به شکلی که قرار است کارتن ساخته شود با استفاده از تخته و تیغ های [...]